Nieuwe regularisaties mogelijk vanaf vandaag.

Brussel, 18 augustus 2016Vandaag verschenen in het Belgisch Staatsblad de modellen van het aangifteformulier en de regularisatieattesten voor de nieuwe fiscale en sociale regularisatie. Daarmee gaat het nieuw (permanent) systeem van fiscale en sociale regularisatie effectief van start voor de louter federale belastingen. Voor regularisaties die ook op gewestelijke belastingen betrekking hebben, is het wachten op samenwerkingsakkoorden met de gewesten.

Met uitzondering van onderstaand punt over het bevoegdheidsbezwaar is de oorspronkelijke regeling, zoals besproken in het vorige nieuwsbericht (klik hier voor de tekst van dat bericht) overeind gebleven.  

Oplossing voor het bevoegdheidsbezwaar

Het Waals gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest hadden eerder aangegeven dat zij deze wet voor het Grondwettelijk Hof zouden aanvechten wegens de schending van de bevoegdheidsverdelende regels.

Er bestond immers de vrees dat de regularisatie zou worden toegepast op gelden waarmee gewestelijke belastingen ontdoken waren, bijvoorbeeld wanneer er inkomsten van onbepaalde aard in het spel zijn.

De wijziging die nog aan de wettekst is aangebracht, moet vermijden dat dergelijke inkomsten van onbepaalde aard geregulariseerd worden.

Bijgevolg moet de aangever het bewijs leveren van de volgende elementen:

  • De aard van de ontdoken belasting (personenbelasting, vennootschapsbelasting, enz.);
  • De toepasselijke belastingcategorie (bijvoorbeeld in de personenbelasting, onroerende inkomsten, roerende inkomsten, beroepsinkomsten, diverse inkomsten);
  • Het tijdperk waartoe de inkomsten, de sommen, de btw-handelingen of de fiscaal verjaarde kapitalen behoren.

Oplossing voor de gewestelijke belastingen?

Wanneer in de regularisatie betrekking heeft  op een gewestelijke belasting waarvoor de federale overheid ‘de dienst verzekert’, zoals de Waalse en Brusselse successierechten, en sinds de laatste staatshervorming ook de gewestelijke opcentiemen op de beroepsinkomsten, is een regularisatie enkel mogelijk nadat er met het betrokken gewest een samenwerkingsakkoord is gesloten.

Voor het Vlaams gewest staat een dergelijk samenwerkingsakkoord op stapel. Ondanks de eerdere commotie, gaven ook de andere gewesten recentelijk aan waarschijnlijk geen vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof meer te willen indienen. Er zou inmiddels een bereidheid zijn om met het federale niveau onderhandelingen aan te gaan.

Voor de regularisatie van de gewestelijke belastingen waarvan de gewesten zelf ‘de dienst verzekeren’, zoals de Vlaamse erfbelasting, zou het betrokken gewest daarentegen zelf een regeling moeten voorzien. Op Vlaams niveau wordt een dergelijke regeling serieus in overweging genomen.

Wat te doen?

Wanneer enkel federale belastingen geregulariseerd moeten worden, dienen belastingplichtigen die van de regeling gebruik willen maken, hun aangifte best zo snel mogelijk in bij het Contactpunt Regularisaties.

Een regularisatie is immers uitgesloten wanneer de aangever vóór de indiening van zijn aangifte schriftelijk in kennis is gesteld van lopende specifieke onderzoeksdaden door een Belgische gerechtelijke dienst, belastingadministratie, sociale zekerheidsinstelling, inspectiedienst of FOD Economie.

Wanneer ook gewestelijke belastingen betrokken zijn, is het voorlopig wachten op de samenwerkingsakkoorden met de gewesten of op de specifieke gewestelijke regeling. Niettemin wachten belastingplichtigen hier best niet op om hun dossier alvast voor te bereiden.

*

Sintax Advocaten kan u hierbij bijstaan. Aarzel niet om contact met ons op te nemen zodat we u kunnen helpen met het evalueren van uw positie en het voorbereiden van uw dossier.

Philippe Bielen | Mathieu Isenbaert | Aagje Bellens

Klik hier voor een .pdf versie van deze nieuwsbrief.