Fiscale geschillen en controles

Het is beter een discussie nooit te moeten voeren, zelfs als men ze uiteindelijk wint.

Inzake belastingen is dit niet anders. Het voorkomen van een gerechtelijke procedure dankzij een doordachte fiscale risicobeheersing of door het tijdig ontmijnen van een dreigend geschil met de fiscale administratie kan een gerechtelijke procedureslag vermijden. Als fiscale manager, ondernemer of kaderlid zijn er immers meer productieve bezigheden dan het uitzweten van een langgerekt dispuut met de fiscus.

Een eerste belangrijke stap bij de preventie van fiscale geschillen kan een fiscale ‘quickscan’ zijn. Bij een quickscan zal Sintax de situatie van u en uw onderneming doornemen om de fiscale risico’s en opportuniteiten te identificeren tegen een beperkt en overeengekomen budget. 

Zeker bij een (eerste) concrete actie van de fiscus, zoals de aankondiging van een belastingcontrole of het versturen van een vraag om inlichtingen, loont het om een raadsman gespecialiseerd in fiscale zaken in te schakelen. De ambtenaren van de fiscale administratie komen immers evenmin onbeslagen op het ijs door hun kennis en ervaring met de inhoudelijke en de procedurele regels van het belastingrecht. Een beperkte investering in de doordachte voorbereiding op een fiscale controle of in het weloverwogen antwoord op een vraag om inlichtingen betaalt zich meestal in veelvoud terug. Misverstanden of onduidelijke communicatie leiden immers snel tot onnodige bijkomende onderzoeken of tot overdreven aanslagen, waarna er veel tijd en energie nodig is om de situatie weer recht te trekken. 

Ook tijdens een belastingcontrole kan de aanwezigheid van een fiscale raadsman, naast een boekhouder, een belangrijke factor zijn. De Sintax advocaten kunnen er discreet op toezien dat de administratie de grenzen van zijn onderzoeksbevoegdheid niet overschrijdt of vermijden dat misverstanden ontstaan omtrent de technische fiscale materie. Tezelfdertijd is uw adviseur onmiddellijk geïnformeerd over de stand van zaken en over de intenties van de fiscus zodat het mogelijk is om een eerste inschatting van de financiële gevolgen en van de slaagkansen van de fiscus te geven. Kortom, hoe sneller u een fiscale raadsman inschakelt, hoe kleiner het risico op een financieel zware procedure en hoe sneller er een consistente verdedigingsstrategie kan worden uitgewerkt.

Ook wanneer de fiscus u reeds onaangenaam heeft verrast door een bericht van wijziging te versturen, staat u natuurlijk niet machteloos. Sintax zal uw belangen behartigen in de verdere administratieve of de gerechtelijke fase van de fiscale procedure. Vóór het opstarten of verderzetten van elke betwisting wordt een afweging gemaakt van de slaagkansen aan de hand van bestaande wetgeving, rechtspraak en ervaring met de betreffende gewestelijke directeurs of bevoegde rechtbanken. U wordt hierover op een objectieve en eerlijke manier ingelicht.

In nauw overleg met uzelf zal Sintax een verdedigingsstrategie uitwerken voor de volgende procedurele stappen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een antwoord op een vraag om inlichtingen, een bezwaarschrift, een beroep op de fiscale ombudsman of het inleiden van een verzoekschrift na een eventuele negatieve beslissing van de gewestelijke directeur. Sintax kan hierbij het verschil maken door de decennia-lange ervaring van haar partners met fiscale geschillen, maar ook door de bedrijfseconomische inzichten en de juridische creativiteit die ze hebben opgedaan in de adviseringspraktijk. Eveneens worden de boekhoudkundige gevolgen (bijvoorbeeld al dan niet een 'voorziening voor risico's en kosten' aanleggen) en de financiële gevolgen (nalatigheids- of moratoriuminteresten) van de fiscale betwisting met u besproken.