Laatste kans voor vrijstelling van interne bedrijfsreorganisaties.

Brussel, 19 oktober 2016.  Zaterdag stelde de federale regering haar begroting 2017 voor. Een onverwacht item tussen de fiscale maatregelen is de belasting van “interne meerwaarden”. Daardoor dreigt de belastingfactuur flink op te lopen voor interne reorganisaties die o.m. gericht zijn op de overdracht van een onderneming aan de volgende generatie of op het intreden van nieuwe investeerders.

Nu nog vrijstelling voor de meerwaarde bij de inbreng van aandelen

Interne meerwaarden zijn meerwaarden die verwezenlijkt worden wanneer een of meerdere individuele aandeelhouders hun rechtstreekse participatie in een vennootschap overdragen naar een andere (holding)vennootschap die ze ook controleren. Wanneer dit soort transacties kaderen in de (geleidelijke) overdracht van familiale ondernemingen naar de volgende generatie of bij het aantrekken van nieuwe investeerders, wordt aangenomen dat zij binnen “het normaal beheer van het privévermogen” vallen.  Op dit moment zijn dergelijke interne meerwaarden die ontstaan bij de inbreng van aandelen, definitief vrijgesteld in de personenbelasting. De volledige waarde van de ingebrachte aandelen wordt gezien als gestort kapitaal, hetgeen betekent dat de ontvangende (holding)vennootschap die waarde later belastingvrij kan uitkeren bij een kapitaalvermindering.

Voor zulke inbrengen is het thans gebruikelijk om een ruling bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (rulingcommissie) aan te vragen.

Binnenkort 30% roerende voorheffing op de uitkering van de meerwaarde

De aangekondigde maatregel zal een belasting voorzien op interne meerwaarden die ontstaan bij de inbreng van aandelen, zelfs wanneer dit gebeurt binnen het kader van het normaal beheer van het privévermogen.

De regering zal het regime wijzigen door in de toekomst enkel de aanschaffingswaarde van de ingebrachte aandelen voor de inbrengende aandeelhouder als gestort kapitaal aan te merken bij de ontvangende vennootschap. Enkel dat bedrag kan later bij een kapitaalvermindering belastingvrij worden uitgekeerd. De inbrengmeerwaarde (de waarde van de ingebrachte aandelen boven hun aanschaffingswaarde) wordt bij de ontvangende vennootschap beschouwd als een belaste reserve, die – bij uitkering – aan het nieuwe tarief van 30% roerende voorheffing onderworpen wordt. 

De aangekondigde maatregel heeft geen betrekking op de transacties die buiten het normaal beheer van het privévermogen vallen omdat dergelijke meerwaarden onder de huidige regelgeving reeds belast worden.1 

Geniet op de valreep nog van de huidige vrijstelling

Deze maatregel zal enkel van toepassing zijn op inbrengen die plaatsvinden na de inwerkingtreding van de betrokken wet. Om zich te verzetten tegen eerdere inbrengen zal de belastingadministratie fiscaal misbruik onder de algemene anti-misbruikregel moeten kunnen aantonen. Dit risico kan evenwel geheel worden uitgesloten door een fiscale ruling.Was u op termijn van plan de aandeelhoudersstructuur van uw vennootschap te wijzigen als voorbereiding van een overdracht naar de volgende generatie of om nieuwe investeerders aan te trekken, dan loont het zeker de moeite dit nog onder de huidige regelgeving te kunnen doen.

*

Contacteer Sintax Advocaten om uw situatie samen te evalueren en tijdig de nodige maatregelen te nemen !

Mathieu Isenbaert
Aagje Bellens
Philippe Bielen

 

Klik hier voor een .pdf versie van deze nieuwsbrief.

1De aangekondigde maatregel heeft dus geen betrekking op de volgende transacties, wanneer ze buiten het normaal beheer van het privévermogen vallen: (i) de verkoop van aandelen van een exploitatievennootschap; (ii) de inbreng van aandelen van een exploitatievennootschap wanneer de inbreng beantwoordt niet aan de definitie van aandelenruil uit de fusierichtlijn; en, (iii) de inbreng van aandelen van een exploitatievennootschap wanneer de inbreng wel beantwoordt aan de definitie van aandelenruil uit de fusierichtlijn.